Obchodné podmienky

 
 
 

Obchodne podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu bionos.eu

1. Vymedzenie pojmov

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu bionos.eu a bionos.sk bionos s.r.o., Legionárska 463/8, 96801 Nová Baňa, IČO: 50 721 704, DIČ: 2120 431 632, IBANSK71 8330 0000 0025 0116 0693

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.bionos.eu

objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Kupujúci si objedná tovar na prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho, telefonicky+421 949 837 116, alebo na e-mail annavojciak@gmail.com 

Objedávka sa považuje za odoslanú, ak bude odoslaná predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje ako meno a priezvisko, dodaciu adresu, e-mail a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. 

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky. Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa z obchodnými podmienkami. Kúpna Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia predávajúceho elektronickou poštou (e-mailom) kupujúcemu.

3. Storno objednávky

Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty.

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od prijatia objednávky. Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola potvrdená predávajúcim do 24 hodín. V takomto prípade nie je kupujúcemu účtovaný storno poplatok. V prípade, že Kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru. Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu annavojciak@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle +421 949 837 116. 

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo zastavenia výroby tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný predávajúcim telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na annavojciak@gmail.com , alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí.

» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu vo výške 2 EUR v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu vo výške 2 EUR a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5. Dodacie podmienky

Tovar sa doručuje spravidla prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar do 3 pracovných dní.

Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať v lehodte uvedenej na internetovej stránke www.bionos.eu, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom) a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet predávajúceho. 

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu.

6. Záruka a relkamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo vystavením netypickým podmienkam. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu sídla predávajúceho.

K reklamovanému tovaru kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

7. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami).

Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa a číslo účtu s názvom banky.

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na vyššie uvedenú adresu sídla predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

8. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie obchodných podmienok.

BIONOS