Možnosti dopravy a platieb

 
 
 

Doprav a platby

Doprava a platby sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach nasledovne:

Tovar sa doručuje spravidla prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar do 3 pracovných dní.

Tovar, ktorý nie je na sklade, sa Predávajúci zaväzuje dodať v lehodte uvedenej na internetovej stránke www.bionos.sk, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom) a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet predávajúceho. 

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu.